Menu

Nordulv -

Avslagen skyddsjaktsansökan på Junselereviret

Ohredahke sameby ansökte för en månad sedan om skyddsjakt på de båda vargarna i Junselereviret.

Normalt finns vargarna i nordligaste Västernorrlands län, norr om Betarsjön vid Junsele men det har hänt under hösten att de gått över gränsen till Strömsunds kommun i Jämtland.

Eftersom Jämtlands län till skillnad från Västernorrland har beslutanderätten för skyddsjakt på delegation ställdes skyddsjaktsansökan dit; man tänkte väl att det kanske skulle finnas möjlighet att kringå Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen att ta vara på vargarna till våren 2013.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har idag avslagit ansökan, med hänvisning till Naturvårdsverkets uppdrag.

Länsstyrelsen

Läs mer ...

Samebyordförande: rovdjursutfodring vore en tredje väg

Osvald Jonsson från Ammarnäs, ordförande i Grans sameby, har ett konstruktivt förslag till hur rovdjursproblemet skall lösas.

Förutom alternativen att antingen döda rovdjuren eller låta dem ta plats och angripa renhjordar föreslår han att rovdjuren skulle utfodras.

- Utfodra rovdjuren och håll dem på en naturlig, rimlig nivå till antalet i förhållande till areal och geografi. Men det måste följas upp av rovdjursansvariga på länsstyrelsen och naturvårdsverket säger han till Lokaltidningen.

Till utfordringen skulle kunna användas påkörda renar och älgar, samt slaktavfall.

Thure Eriksson, ordförande för LRF i Västernorrland tog upp frågan till diskussion vid mötet mellan Naturvårdsverket, länsstyrelsen och djurägare i Junsele i tisdags. Många renar dödas av trafik och tåg varje år men om de skall kunna användas krävs regeländringar. Ren räknas som tamboskap och får därmed inte användas för utfodring av vilda djur pga bl.a. smittskyddsregler.

Läs mer ...

Begränsad oro för Junselevargarna bland djurägare - ersättning är huvudfrågan

Den gentiskt viktiga finskryska vargen Susi och hennes partner som bildat revir i mellersta Norrland diskuterades i Junsele på onsdagen.

Naturvårdsverket och länsstyrelsen berättade på det ganska glest besatta mötet för djurägare i området om planerna för paret. Mycket kom också att handlar om stängsling och rovdjursersättning. För Junseleborna är det nytt med vargrevir och frågorna var många.

Gunnar LedströmGunnar Ledström från länsstyrelsen Västernorrland berättade om hur spårningen gått till under hösten. Den längsta spårningen var 35km vilket han tyckte var ett lyckokast. Att den blev så lång beror på att vargparet till stor del följt vägar.

Vargarna har de senaste månaderna funnits i ett område norr om Betarsjön, delvis in i Jämtlands län och delvis in i Lappland. Den senaste observationen är bara några dagar gammal.

Ruona Burman, Naturvårdsverket, nämnde också att det finns en till varg ganska långt norrut i Västerbottens län.

Hon påpekade dessutom att uppdraget från regeringen att ta hand om Junselereviret endast gäller till 2013-05-31. Då skall vargarna vara borta från området. Tanken är att de valpar man hoppas föds till våren skall flyttas till revir i Mellansverige medan paret förmodligen skyddsjagas. Inom kort kommer man att sätta GPS-sändare på hannen för att kunna följa dem under vintern.

En fråga från Nordulvs utsände gällde vad som sker med de valpar som redan finns i de mellansvenska revir där man placerar in nya valpar, t.ex. från Junselereviret. Det har spekulerats i att för varje ny valp som placeras in kommer en av de ursprungliga att plockas bort. Ruona Burmans svarade att man "utreder om bortplockning är förenligt med EU:s snåriga regelverk".

Knappt femton Junselebor hade kommit till mötet. Det var ganska blandade åsikter. En kvinna var oerhört rädd för vargarna. Hon menade att det var väldigt begränsande och besvärligt att ha dem här. Hennes rädsla hindrade henne från att gå i skogen med barnbarnen tyckte hon.

Det fanns dock andra som inte delade hennes åsikt. En djurägare med både frigående grisar och nötboskap sade: "Det är otroligt att Sverige år 2012 inte ska kunna ha rovdjur". Han menade också att barn brukar ärva sin mammas fobier och en parallell drogs till Värmland där han påpekade att acceptansen för vargar har ökat under de senaste decennierna allt eftersom man vant sig vid dem.

Över huvud taget tycktes inte rädslan för varg vara så stor hos de flesta av deltagarna. Problemet var mer en oro för att man inte skulle få tillräcklig kompensation för skador på boskap och jakthundar.

Läs mer ...

Vargrevir i Junsele OK enligt riksdagsbeslut

Länsstyrelsen bryter mot gällande riksdagsbeslut när den i sin förvaltningsplan inte tillåter vargföryngringar i den del av Västernorrland där det nybildade Junselereviret ligger.

Det är naturvårdens representanter i viltförvaltningsdelegationen som tar till orda och klargör att enstaka föryngringar är fullt tillåtna enligt gällande riksdagsbeslut från 2001.

- Beslutet i riksdagen att inte tillåta att varg förökar sig i renbetesområdet gäller områden som räknas som åretruntområden för ren. Det finns inga sådana i Västernorrland, bara vinterbetesområden säger Naturskyddsföreningens representant i rovdjursgruppen biolog Maria Danvind till Tidningen Ångermanland.

Ruona Burman, rovdjurssamordnare på Naturvårdsverket, bekräftar till TÅ att beslutet från 2001 fortfarande gäller.

- Om man ska tillåta föryngringar eller inte är en förhandlingsfråga mellan länsstyrelerna och rennäringen förklarar Ruona Burman.

Läs mer ...

Gianluca har kommit till Stockholm - togs emot av APU

Gianluca Gaudenzi som har cyklat i Pessinkivargens spår har nu kommit till Stockholm efter en båtresa från Helsingfors.

I Stockholm har han manifesterat för vargen utanför Riksdagshuset.

Idag togs han emot av APU - Anti Poaching Unit - som i första hand arbetar för att skydda vargreviret i Roslagen. APU försåg honom med tröja och mössa.

Gianluca berättar mer i sin blogg


Visa Biking for wolves på en större karta

Läs mer ...

Major flaws in hunter's letter to Potočnik

A few days ago, The Swedish Association for Hunting and Wildlife Management (SAHWM) and The Swedish Kennel Club (SKC) wrote a letter to EU Commissioner Janez Potočnik to complain about another letter written by three Swedish conservation organizations a couple of weeks ago.

We i the Nordulv Association insist that this letter has major flaws and several direct inaccuracies.

SAHWM and SKC start by stating that the letter of the conservation organizations includes "erroneous statements". Further down in the text they change and call the letter "misleading to the best". To first make a serious accusation and then take it back is bad because many readers never read more than the introduction.

There's more to remark in the letter:

"Swedish research shows that there is a direct relationship between wolf population density and damages to livestock and pets" It is doubtful whether such a relationship exists and in any case the damage is relatively small. For example, in 2011 a number of 643 dogs were injured by traffic, 82 were injured or killed by wild boars while only 14 dogs were killed or injured by wolves (statistics by Agria).

"Scientific surveys show that we already have a situation where a majority of the inhabitants in a number of municipalities where wolves occur want to see a significant decrease in the national goal for the wolf population" There is no reference to research.  By typing "Scientific surveys' in the indefinite form they avoid the need to report how many surveys there are showing this result and if there are other studies showing different results. They disclaim the liability for the statement.

"All available scientific knowledge shows that attitudes to wolves are becoming more and more negative where wolves occur"   There is no reference to research and by typing "available" they can discard results of studies they don't want to acknowledge. They can always say that the studies were not available!

Furthermore, they write that the SAHWM and the SKC together have nearly 500,000 members. May be, but in particular the statement of the Kennel Club is not based on the general opinion of the members. In addition, the organizations they oppose are large as well. SSNC has about 200,000 members and WWF is a global organization with five million supporters.

Finally, the letter referes to Commissioner Potočnik's "astute" remark at the FACE 35th anniversary in September: "what would be most appropriate for the wolf issue is to have it decided at the national level". We have read Commissioner Potočnik's speech from the meeting and have difficulties finding that statement. The closest we come is the sentence "The already mentioned agreement between BirdLife and FACE has already delivered a lot at the EU level, what we need now is to make further efforts to implement it on the ground, at the national and regional levels." If this is the quote they refere to they are wrong, since this is about birds .

Our conclusion in Nordulv is that the SAHWM and the SKC are trying to discredit the conservation organizations without any legitimate reason.

Läs mer ...

Stora brister i jägarbrev till Potočnik

  • Publicerad i EU

Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben skickade i tisdags ett brev till EU-kommissionär Janez Potočnik för att klaga på det brev som Naturskyddsföreningen, WWF och Svenska Rovdjursföreningen skrev till kommissionären för några veckor sedan. Vi anser att brevet är insinuerande, har stora brister och flera direkta felaktigheter.

Fult grepp
SJF och SKK påstår i inledningen brevet innehåller direkta felaktigheter ("erroneous statements"). Längre ner i texten nöjer man sig med att kalla brevets påståenden missledande "misleading to the best". Att göra en grov anklagelse i inledningen för att ta tillbaka och dämpa den längre ner i texten är ett fult grepp eftersom många aldrig läser mer än inledningen.

Det finns mer att anmärka på i brevet:

"Swedish research shows that there is a direct relationship between wolf population density and damages to livestock and pets" (svensk forskning visar att det finns ett direkt förhållande mellan vargstammens täthet och skador på boskap och husdjur) Det är tveksamt om ett sådant förhållande finns och i vilket fall som helst är skadorna jämförelsevis små. Som exempel kan nämnas att 2011 trafikskadades 643 hundar, 82 skadades eller dödades av vildsvin medan endast 14 hundar dödades eller skadades av varg (Agrias statistik)

"Scientific surveys show that we already have a situation where a majority of the inhabitants in a number of municipalities where wolves occur want to see a significant decrease in the national goal for the wolf population" (vetenskapliga undersökningar visar att vi redan har en situation där majoriteten av innevånarna i ett antal samhällen där varg dyker upp vill se en betydande minskning av de nationella målen för vargstammen) Källa saknas. Genom att skriva "Scientific surveys" i obestämd form undviker man att redovisa hur många undersökningar som ger detta resultat och om det finns andra undersökningar som gett annat resultat. Man friskriver sig från ansvar för påståendet.

"All available scientific knowledge shows that attitudes to wolves are becoming more and more negative where wolves occur" (All tillgänglig vetenskap visar att attityder till varg blir allt mer negativa där varg förekommer) Källa saknas och genom att skriva "available" behöver man inte bekymra sig om resultat av undersökningar man inte vill kännas vid. Man kan ju alltid säga att de inte har varit tillgängliga!

Vidare skriver man att Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben tillsammans har närmare 500000 medlemmar. Må så vara, men i speciellt Kennelklubben är brevets vargkritiska linje inte förankrad bland medlemmar i allmänhet. Dessutom har de organisationer man opponerar sig mot väl så stor tyngd. Naturskyddsföreningen har c:a 200000 medlemmar och WWF är en världsomspännande organisation med fem miljoner supportrar.

Slutligen, i brevet hänvisas till kommissionär Potočniks "skarpsinniga" påstående vid europeiska jägarorganisationen FACE:s 35-årsjubileum i september, att "what would be most appropriate for the wolf issue is to have it decided at the national level". Vi har läst kommissionär Potočniks anförande och har svårt att hitta detta. Det närmaste vi kommer är en mening "The already mentioned agreement between BirdLife and FACE has already delivered a lot at the EU level, what we need now is to make further efforts to implement it on the ground, at national and regional levels. " (nämnda avtal mellan BirdLife och FACE har redan givit mycket på EU-nivå och vad vi behöver nu är ytterligare ansträngningar att implemetera det på nationell och regional nivå) Om det är detta citat som menas är SJF och SKK helt fel ute för det handlar om fågelskydd.

Vår slutsats i Nordulv är att Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben är ute i ogjort väder när de försöker misskreditera bevarandeorganisationerna Naturskyddsföreningen, WWF och Svenska Rovdjursföreningen.

Läs mer ...

Rea T-shirts - 130kr inkl. porto

Nu säljer vi ut de långärmade Nordulvtröjorna

Storlek S, M och L.

Beställ genom att betala in 130kr per tröja på plusgirokonto 14 12 20-4. Porto ingår.

Var noga med att skriva namn och adress och önskad storlek.

Läs mer ...

Grovt jaktbrott utreds för påkörd varg

Grovt jaktbrott utreds för den varg som påkördes i norra Falu kommun 10 oktober.

Det var tidigt på morgonen vid Rotbodarna som en bil med körförbud kolliderade med en varg. Händelsen anmäldes som viltolycka men nu säger miljöåklagare Åse Schoultz att det pågår förundersökning om grovt jaktbrott.

Ytterligare en händelse i området utreds som grovt jaktbrott. Det var i söndags som en björn sköts på kort avstånd. Skytten hävdar nödvärn.

DT

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.