Menu

Nordulv - Nordulv - Stadgar

Landshövding Ingemar Skogö om Skultunavargarna

Västmanlands landshövding Ingemar Skogö kommenterar idag skyddsjaktsbeslutet för Skutunavargarna i en debattartikel i VLT.

Han menar att den folkvalda riksdagen slagit fast den rovdjurspolitik som beslutet följer och hänvisar till att bedömningen skett enligt Viltskadecenters principer.

I en intervju för en månad sedan förklarade Ingemar Skogö varför vi skall ha varg i Sverige:

"- Det finns förutsättningar för detta. Det finns ju rätt mycket varg nere i Europa, där lever man med den och accepterar och jag tror man kan få en sån situation i Sverige också."

Ingemar Skogö: Därför ska vi ha varg i Sverige

"Problemvarg" enligt Viltskadecenter

Varg

En "problemvarg" är:

▪ En individ som angripit tamdjur innanför ett stängsel som satts upp med bidrag från länsstyrelsen eller har motsvarande standard, d v s minst 5 välsträckta trådar med minst 3 000 volt, eller ett välsträckt fårnät (90 cm) med en välsträckt tråd max 30 cm ovan mark och max 20 cm ovan nätet med en spänning på minst 3 000 volt.

▪ En varg som vid 4 olika tillfällen angripit tamdjur under samma betessäsong. Att ribban sätts högre för varg än för lo, björn, järv björn och örn beror på att vargstammens storlek gör att det under de närmaste åren verkar sannolikt att endast ett begränsat antal vargar (gissningsvis < 5 st) kommer att kunna avlivas per år genom skyddsjakt. Det är därför viktigare för varg än för övriga arter att de djur som avlivas verkligen är de individer som är mer benägna än genomsnittsvargen att angripa tamdjur.

Om åtminstone ett av kriterierna uppfylls ges tillstånd för skyddsjakt enligt § 27 Jaktförordningen, inom en radie på 500 m från närmaste fallplats för ett av de angripna tamdjuren. Tamdjursägaren ska kunna överlåta avlivandet till intresserade jägare, eftersom det är orimligt att begära att en tamdjursägare ska hinna med att sköta både tamdjur, eventuellt jobb, eventuell familj och att på ett effektivt sätt jaga varg.

Om angreppen fortsätter, dvs efter femte angreppet, inom ett område som indikerar att det kan vara samma varg som står för angreppen (vargrevir ca 100 000 ha) effektiviseras jakten så att skyddsjakten får utföras av enskild inom en radie på 5 km från närmaste fallplats för ett av de angripna tamdjuren. Karta över tillåtet område kan bl a anslås på länsstyrelsens hemsida.

Om angreppen ändå fortsätter ska länsstyrelsen snarast försöka avliva vargen. Viltskadecenter har tillstånd att använda även icke typgodkända fällor och snaror med en fångsteffektivitet som överstiger den som kan uppnås med passkyttar. Länsstyrelsen kan när som helst rekvirera assistans från Viltskadecenter för sådan avlivning.

Om det finns fler vargar än en i reviret så avbryts skyddsjakten då en varg har skjutits. Vid nytt angrepp av varg på tamdjur i reviret ges återigen skyddsjaktstillstånd på en varg till dess att angreppen upphör eller alla vargar i reviret avlivats. Det är viktigt att även vargindivider med "värdefull genuppsättning", t ex invandrare från Finland/Ryssland, behandlas enligt samma kriterier, eftersom en särbehandling i form av högre ribba för skyddsjakt skapar ett rationellt incitament för att illegalt döda invandrande vargar. Förekomst av särbehandlade invandrande vargar skulle ju innebära att boende i området får "tåla" mer olägenheter än om man haft en annan varg.

Viltskadecenter

Läs mer ...

Ännu inget skyddsjaktsbeslut för Toftbyn

Länsstyrelsen avvaktar med beslut om den skyddsjaktsansökan som lämnats in för Toftbynområdet norr om Falun i Dalarna skriver DT.

Det var i förra veckan som en varg filmades nära Toftbyn. Det visades sig efter kontroll (här) att medierna grovt felbedömde det avstånd från bebyggelsen som vargen rört sig. Det var inte alls så nära som det påstods. Varg skall även ha synts vid fler tillfällen.

Länsstyrelsen tror att det handlar om valpar från Långsjöreviret där alfaparet försvunnit.

Läs mer ...

Swedish Government stops democratic process by hiding decisions on wolf hunt

The Swedish authorities are getting more and more provocative when allowing protective hunt for wolves.

Last week, January 25, a Swedish sami community "Mittådalen" applied for hunt of one wolf. The application was sent to the Swedish EPA without even a written signature.

The wolf hadn't yet caused much damage but nevertheless the county board of Jämtland accepted the application the same day, notifying the applicants by mouth that the hunt could start at once.

But the authorities didn't publish the decision. They didn't give the public even a theoretical chance of appealing against the decision.

Not until yesterday noon, 6 days later, they announced the decision. And just a few hours later the wolf was hunt and shot from a helicopter.

It appears very clear that the authorities deliberately waited with the publication of the decision until it was too late for any debate.

The EU Commissionair Janez Potocnik has several times in the last few months said to the Swedish Government that protective hunt for wolves should not be preventive, that only wolves which already have caused severe damage should be hunted.

The Swedish Government is not following the EU legislation and even worse, tries to stop the democratic processes of appealing and debating the decisions.

Läs mer ...

Länsstyrelse hemlighöll skyddsjaktsbeslut 6 dagar - offentligt först när vargen skulle skjutas

Mittådalens sameby ansökte om skyddsjakt på en varg onsdagen 25 januari 2012. Ansökan var ställd till Naturvårdsverket och var inte signerad med namnteckning.

Samma dag, 25 januari, beslutade Länsstyrelsen om skyddsjakt. Beslutet meddelades samebyn muntligen och det gällde från 25 januari till 9 februari.

Länsstyrelsen motiverar beslutet på följande sätt:

"Länsstyrelsen har dokumenterat enstaka vargtagna renar och jaktförsök på ren. Om vargen blir kvar förväntas fler, både direkta och indirekta skador på renar. Länsstyrelsen gör bedömningen att det är en stor risk att samebyn kan komma att utsättas för allvarliga skador om vargen blir kvar i området."

Om förebyggande åtgärder skriver man:
"Länsstyrelsen gör bedömningen att förebyggande åtgärder inom de ramar som kan anses vara rimliga under rådande förhållande inte är möjliga att genomföra"

Beslutet offentliggjordes inte förrän vid luchtid 31 januari. DT och ÖP publicerade nyheten samma eftermiddag.

Någon gång under eftermiddagen/kvällen sköts så vargen med hjälp av helikopter.

Man kan alltså konstatera att beslutet publicerades först efter 6 dagar, strax innan den sköts, förmodligen efter att vargen var lokaliserad och helikoptern var beställd.

EU-kommissionär Janez Potocnik har flera gånger de senaste månaderna mycket tydligt påpekat för svenska myndigheter att förebyggande skyddsjakt inte får förekomma och att det är just de individer som orsakat allvarlig skada som skall skyddsjagas. Trots detta fattar alltså Länsstyrelsen Jämtland ett skyddsjaktsbeslut just i förebyggande syfte. Dessutom har man mage att hemlighålla beslutet 6 dagar, tills vargen precis är på väg att skjutas.

Vad säger EU om detta?

Läs mer ...

Åtal väntas för Fansenbrottet om tre veckor

Tidningen Ljusnan ger idag detaljer om det grova jaktbrottet vid sjön Fansen sydväst om Bollnäs i Hälsingland.

Vargen spårades, skrämdes ut på sjön från den plats där den vilade, jagades, kördes på med en skoter och slogs slutligen ihjäl. Vargen gömdes sedan en i skogen en bit från sjön.

DNA-tester har visat att urin från brottsplatsen kommer från en av de misstänka. Polisinspektör Lind säger till Ljusnan att den misstänktes förklaring är att han bara åkt skidor där.

Ett protokoll från polisutredningen skall den närmaste veckan sammanställas och lämnas till åklagaren. Åklagaren väntas väcka åtal mot de två männen c:a två veckor senare, alltå i slutet av februari.

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.